top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft 2. Opdrachtnemer : Festibus 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht. 4. Opdrachtverlening: de schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken over de aard van de dienstverlening, tarieven, termijnen en dergelijke. 

 

ARTIKEL 2 DE OVEREENKOMST 

 1. Een opdracht komt tot stand met Festibus als zodanig. Uitsluitend Festibus geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 2. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. 3. Festibus is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege haar verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Festibus staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 4. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 

 

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten niet meer op beroepen. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor Festibus werkzaam zijn. 

 

ARTIKEL 4 OFFERTES, DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever; • bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie; • bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade; • bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd. 2. Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van documenten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 5. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

 

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

 1. Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Festibus behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. 2. De Opdrachtgever vrijwaart Festibus tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Festibus verrichte werkzaamheden. 3. Betalingen dienen zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 

ARTIKEL 7 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 8 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Er is sprake van een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden. 

 

ARTIKEL 9 TARIEVEN EN HONORARIUM 

 1. Het honorarium komt toe aan Festibus.  2. Tussen Festibus en de Opdrachtgever geldt de honorering, zoals vermeld in de correspondentie. 3. Festibus is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. 

 

ARTIKEL 10 OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN 

Festibus is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. 

 

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING 

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

 

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 

ARTIKEL 13 LEVERINGSTERMIJN 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld. 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 14 OPZEGGING 

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. 

 

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

`1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Festibusis Belgisch recht van toepassing. 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Festibus is gevestigd. Festibus heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de 3. woon/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te adiëren. 

 

ARTIKEL 16 VERBINDENDHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverleningen door Festibus, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

bottom of page